Psychologie a psychoterapie

 • diagnostika vývojových poruch u dětí, poruch chování,
 • psychologické poradenství ve věcech výchovy dětí
 • pomoc a podpora dětem a mládeži ve smyslu zmírnění důsledků náročné životní situace (řešení rozvodových situací, rozchodů
 • rodičů, jednání o četnosti styku)
 • podpora rodiny na žádost rodičů nebo ve spolupráci s OSPOD
 • podpora rodin s osvojenými dětmi nebo dětmi v pěstounské péči
 • individuální psychoterapie převážně dětí, dospívajících a mladých dospělých včetně terapie hrou, nácviku autogenního tréninku
 • manželská terapie
 • rodinná terapie

Klinická logopedie

 • celkové vyšetření řeči, to je vyšetření vyjadřovacích schopností, artikulace, zrakového a sluchového vnímání, pohybových schopností
 • následná terapie narušené komunikační schopnosti – nejen běžných vad výslovnosti, ale i těžších řečových vad jako např. dysfázie
 • podpora alternativní komunikace u dětí, které komunikují neverbálně nebo jen minimálně, např. děti s PAS, Downovým syndromem,
 • DMO, aj.
 • pomoc rodičům při podpoře správného vývoje řeči dětí od raného věku

Speciální pedagogika
(Středisko Prosek, Hloubětín)

 • příprava dětí s postižením nebo různým oslabením (např. opožděný nebo narušený vývoj řeči) na školní vzdělávání
 • podpora těchto dětí během školního vzdělávání
 • podpora dětí s obtížemi ve čtení a psaní na podkladě narušených řečových schopností
 • využití globální metody čtení pro rozvoj komunikace i sluchového vnímán

Fyzioterapie
(Středisko Prosek, Dar)

 • terapie Vojtovou metodou a aplikace vývojové kineziologie hybných poruch
 • Bobath koncept
 • Terapie metodou Castagnini
 • Kineziotaping
 • Reflexologie nohou metodou Fitzgerald
 • SRT
 • Myofasciální masáž
 • Dornova metoda

Terapie podle Marie Montessori pro děti předškolního věku
(Středisko Hloubětín, Prosek)
• podpora dítěte v samostatnosti, nezávislosti a radosti z objevování
• rozvoj vnímání, pozornosti a vytrvalosti dítěte
• cvičení jemné motoriky
• vytváření pracovních návyků

Četnost sezení je přizpůsobena možnostem klientů, stanovené diagnóze a věku, samozřejmostí je individuální přístup.


DC Paprsek nemá uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami, uvedené služby jsou hrazené podle aktuálního ceníku uveřejněného v části Dokumenty.