Co je adopce

Adopce neboli osvojení je forma náhradní rodinné péče, kdy manželé nebo jednotlivci (s partnerem či bez partnera) přijímají dítě za vlastní a mají za něj plnou rodičovskou odpovědnost. Osvojením nevzniká pouze vztah rodiče s dítětem, ale taktéž příbuzenský vztah k celé široké rodině osvojitelů.

Osvojit lze pouze právně volné dítě a rozhoduje o něm soud.

K osvojení dítěte nemůže dojít, bez souhlasu dítěte, pokud je již dostatečně rozumově vyspělé, biologických rodičů dítěte nebo osob, jenž jsou oprávněni dát souhlas místo nich, popřípadě manžela/lky osvojitele. V současnosti lze osvojit zletilého dle § 794-845 zák. č. 89/2012 Sb.

Osvojitelé jsou zapsáni do matriky a dítěti je vystaven nový rodný list s novým příjmením podle osvojitelů. Osvojení nelze zrušit po uplynutí tří let od rozhodnutí o osvojení. Výjimkou jest, pokud by bylo v rozporu se zákonem.

Osvojitelé jsou nyní povinni dle zákona informovat osvojence o jeho osvojení nejpozději před zahájením školní docházky.

Osvojení je upraveno těmito zákony:

• zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
• zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo může adoptovat

• Pouze zletilá a svéprávná fyzická osoba, která dokáže o dítě pečovat a zajistit mu řádnou výchovu, zdravotní, psychický i sociální rozvoj.
• Dle odborníků z praxe by měl být mezi osvojitelem a osvojencem přiměřený věkový rozdíl, zpravidla ne menší než 16 let a vyšší než 40 let.
• Společně mohou osvojit dítě pouze manželé.
• V případě partnerské dvojice, se může stát osvojitelem pouze jeden z nich.
• Osoba, která žije bez partnera tzv. samožadatel/ka.
• Žadatelé, které již mají děti.
• Zdravotní a psychický stav by měl být během posouzení odborníky shledán uspokojivý. Neměl by výrazně omezovat žadatelovy pečovatelské a výchovné schopnosti.
• Bezúhonnost není podmínkou. Individuálně se posuzuje závažnost trestního činu, kterého se žadatel/ka dopustil/a.
• Osoby, jenž jsou v registrovaném partnerství.

Kde adopce není možná:

• Mezi osobami v příbuzenském vztahu. Zde se volí jiná forma náhradní rodinné péče (pěstounská péče dlouhodobá).

Proces zprostředkování adopce

• Pokud jste se rozhodli přijmout do své rodiny osvojené dítě, je nutné si podat žádost o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování
osvojení na oddělení sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) úřadu obce s rozšířenou působností v místě vašeho trvalého pobytu (v případě manželů v místě trvalého pobytu alespoň jednoho z nich). Zde jsou ke stažení případné formuláře a více informací: http://www.mpsv.cz/cs/14502
• OSPOD kromě shromáždění podkladů pro zprostředkování a založení spisu, provede sociální šetření v místě pobytu žadatelů, na jehož základě sociální pracovnice vypracuje posuzující zprávu, která je postoupena příslušnému úřadu.
• Na území Prahy má celou agendu přípravných kurzů náhradní rodinné péče na starosti Magistrát hlavního města Prahy. Pod jeho metodickým vedením a v úzké spolupráci s ním probíhají několikrát do roka v předem oznámených termínech přípravné kurzy v Rodinném centru Zdeňka Matějčka. Z přípravných kurzů je napsána posuzující zpráva.
• Nedílnou součástí procesu zprostředkování je psychologické posouzení, které je prováděno na základě žadateli vyplněné testové baterie a následné individuální konzultace s psychologem. Psycholog vypracuje posuzující zprávu.
• Magistrát hl. m. Prahy, na základě předchozích poznatků vydá správní rozhodnutí o zařazení, případně nezařazení, žadatelů do evidence vhodných stát se osvojiteli. Žadatelé mají právo na podání odvolání v případě nesouhlasu s výsledkem rozhodnutí.
• Magistrát hl. m. Prahy vede také evidenci dětí, kterým se hledá nová náhradní rodina. Výběr rodiny pro konkrétní dítě se odvíjí od potřeb dítěte a schopnosti žadatelů je naplnit. Platí pravidlo, že dítěti je vybírána taková rodina, která je připravena přijmout dítě právě takové, jaké je.
• Navazování kontaktu s dítětem – vytipovaná rodina je MHMP podrobně seznámena s dokumentací dítěte a následně je jí zprostředkován osobní kontakt.

Přípravné kurzy

Délka přípravy: 48 hodin pro adoptivní rodiče
Lektoři: Přípravné kurzy vedou přední odborníci z řad psychologů, terapeutů a sociálních referentů zaměřených na problematiku náhradní rodinné péče společně se zkušenými náhradními rodiči. Dále kurzy o své zkušenosti obohacují dětští lékaři, fyzioterapeuti a další specialisté v oboru.
Obsah: Kurzy obsahují spojení teoretických poznatků se zaměřením na získávání vlastních zkušeností a prožitků. Obsah přípravných kurzů se odvíjí od konkrétních potřeb jednotlivých forem náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče dlouhodobá nebo na přechodnou dobu). Každá skupina se skládá z max. 15 členů, rozdělených podle formy náhradní rodinné péče, o kterou mají zájem.
Kde: Přípravy probíhají v areálu DC Paprsek, konkrétně v moderní novostavbě Rodinného centra Zdeňka Matějčka.

Co Vás čeká na přípravných kurzech:

  1. Úvodní blok a sociálně právní aspekty
  2. Problematika závislostí u dětí a dospělých, setkání s pěstounkou na přechodnou dobu, pediatrie
  3. Základní potřeby dítěte, attachment, motorický vývoj dítěte, rodina s přijatým dítětem
  4. Psychologické aspekty osvojení a pěstounské péče, příběhy z praxe
  5. Kurz první pomoci a přijetí dítěte odlišného etnika

Termíny a harmonogram přípravných kurzů zde.