Nemůže-li o dítě osobně pečovat žádný z rodičů, může soud svěřit dítě do osobní péče pěstounovi. Pěstounská péče má přednost před péčí o dítě v ústavní výchově. Na rozdíl od osvojení, u pěstounské péče je stále zákonným zástupcem biologický rodič. Tzn. rodič má právo na kontakt s dítětem i na informace o jeho vývoji. Nestanoví-li soud jinak.

Pěstoun při výchově dítěte vykonává přiměřeně povinnosti a práva rodičů. Je povinen a oprávněn rozhodovat v běžných záležitostech dítěte, a v těchto záležitostech jej zastupovat. Vyžadují-li to okolnosti, stanoví další povinnosti a práva pěstouna soud. Pěstounská péče zaniká nejpozději, nabude-li dítě plné svéprávnosti. Mezi pěstounem a svěřeným dítětem nevzniká vyživovací povinnost. 

Pěstounovi náleží za výkon pěstounské péče dávky pěstounské péče. 

Pěstoun je povinen po převzetí dítěte do své péče uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče s obecním úřadem obce s rozšířenou působností či organizací pověřenou k uzavírání těchto dohod. Tzv. klíčoví (doprovázející) pracovníci z těchto organizací pomáhají pěstounským rodinám v řešení běžných i náročnějších životních situací. Jsou nápomocni při případných kontaktech dítěte s biologickou rodinou, poskytují sociálně-právní poradenství, psychologickou či psychoterapeutickou podporu. 

Pěstoun je povinen účastnit se pravidelného vzdělávání, které mu pomáhá porozumět vývojovým potřebám svěřeného dítěte.   

Do pěstounské péče jsou umisťovány děti, jejichž rodiče nemohou ze závažných důvodů vykonávat z dlouhodobého hlediska svou rodičovskou odpovědnost, nedali souhlas k osvojení nebo u nichž soud v samostatném řízení nerozhodl, že tohoto souhlasu není třeba. 

Pěstounská péče dlouhodobá je upravena těmito zákony:

• zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
• zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo může přijmout dítě do pěstounské péče dlouhodobé

• Pouze zletilá a svéprávná fyzická osoba, která dokáže o dítě pečovat a zajistit mu řádnou výchovu, zdravotní, psychický i sociální rozvoj.
• Pouze osoba, která má bydliště na území České republiky.
• Společně mohou přijmout dítě do pěstounské péče pouze manželé.
• V případě partnerské dvojice, se může stát dlouhodobým pěstounem pouze jeden z nich.
• Osoba, která žije bez partnera tzv. samožadatel/ka.
• Žadatelé, které již mají děti.
• Zdravotní a psychický stav by měl být během posouzení odborníky shledán uspokojivý. Neměl by výrazně omezovat žadatelovy pečovatelské a výchovné schopnosti.
• Bezúhonnost není podmínkou. Individuálně se posuzuje závažnost trestního činu, kterého se žadatel/ka dopustil/a.
• Osoby v příbuzenském vztahu. Těm dává soud přednost před jinou osobou, ledaže to není v souladu se zájmy dítěte.
• Osoby v registrovaném partnerství.

Proces zprostředkování pěstounské péče dlouhodobé

• Pokud jste se rozhodli přijmout do své rodiny dítě formou pěstounské péče dlouhodobé, je nutné si podat žádost o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování pěstounské péče dlouhodobé na oddělení sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) úřadu obce s rozšířenou působností v místě vašeho trvalého pobytu (v případě manželů v místě trvalého pobytu alespoň jednoho z nich). Zde jsou ke stažení případné formuláře a více informací: http://www.mpsv.cz/cs/14502
• OSPOD kromě shromáždění podkladů pro zprostředkování a založení spisu, provede sociální šetření v místě pobytu žadatelů, na jehož základě sociální pracovnice vypracuje posuzující zprávu, která je postoupena příslušnému úřadu. 
• Na území Prahy má celou agendu přípravných kurzů náhradní rodinné péče na starosti Magistrát hlavního města Prahy. Pod jeho metodickým vedením a v úzké spolupráci s ním probíhají několikrát do roka v předem oznámených termínech přípravné kurzy v Rodinném centru Zdeňka Matějčka. Z přípravných kurzů je napsána posuzující zpráva.
• Nedílnou součástí procesu zprostředkování je psychologické posouzení, které je prováděno na základě žadateli vyplněné testové baterie a následné individuální konzultace s psychologem. Psycholog vypracuje posuzující zprávu.
• Magistrát hl. m. Prahy, na základě předchozích poznatků vydá správní rozhodnutí o zařazení, případně nezařazení, žadatelů do evidence vhodných stát se pěstouny. Žadatelé mají právo na podání odvolání v případě nesouhlasu s výsledkem rozhodnutí.
• Magistrát hl. m. Prahy vede také evidenci dětí, kterým se hledá nová náhradní rodina. Výběr rodiny pro konkrétní dítě se odvíjí od potřeb dítěte a schopnosti žadatelů je naplnit. Platí pravidlo, že dítěti je vybírána taková rodina, která je připravena přijmout dítě právě takové, jaké je.
• Navazování kontaktu s dítětem – vytipovaná rodina je MHMP podrobně seznámena s dokumentací dítěte a následně je jí zprostředkován osobní kontakt.

Přípravné kurzy

Délka přípravy: 48 hodin + 8 hodin nástavba
Lektoři: Přípravné kurzy vedou přední odborníci z řad psychologů, terapeutů a sociálních referentů zaměřených na problematiku
náhradní rodinné péče společně se zkušenými náhradními rodiči. Dále kurzy obohacují dětští lékaři, fyzioterapeuti a další specialisté v oboru.
Obsah: Kurzy obsahují spojení teoretických poznatků se zaměřením na získávání vlastních zkušeností a prožitků. Obsah přípravných kurzů se odvíjí od konkrétních potřeb jednotlivých forem náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče dlouhodobá nebo na přechodnou dobu). Každá skupina se skládá z max. 15 členů, rozdělených podle formy náhradní rodinné péče, o kterou mají zájem.
Kde: Přípravy probíhají v areálu DC Paprsek, konkrétně v moderní novostavbě Rodinného centra Zdeňka Matějčka.

Co Vás čeká na přípravných kurzech:

  1. Úvodní blok a sociálně právní aspekty
  2. Problematika závislostí u dětí a dospělých, setkání s pěstounkou na přechodnou dobu, pediatrie
  3. Základní potřeby dítěte, attachment, motorický vývoj dítěte, rodina s přijatým dítětem
  4. Psychologické aspekty osvojení a pěstounské péče, příběhy z praxe
  5. Kurz první pomoci a přijetí dítěte odlišného etnika
  6. Specifika pěstounské péče

Termíny a harmonogram přípravných kurzů zde.

Klub pěstounské péče

Délka: 4 hodiny za měsíc
Lektoři: Kluby pro pěstouny dlouhodobé vedou dvě zkušené psycholožky, pracující v RC Zdeňka Matějčka.
Obsah: Kluby a setkání vytvářejí prostor pro pěstouny sdílet s ostatními obtíže a radosti provázející výchovu přijatých dětí, získávat podporu a pomoc při řešení náročných situací. Kluby mají komunitní podobu a účast pěstounů na těchto aktivitách se jim započítává do povinného vzdělávání. Po domluvě možnost individuálních konzultací s odborníky v Rodinném centru a nebo v domácím prostředí.
Kde: Kluby probíhají v areálu DC Paprsek, konkrétně v moderní novostavbě Rodinného centra Zdeňka Matějčka.