Pěstounská péče na přechodnou dobu umožňuje, aby dítě mohlo vyrůstat v náhradním rodinném prostředí u proškolených pěstounů i krátkodobě a bylo mu zabezpečeno právo na rodinný život. Přechodnou dobou se rozumí:
• Doba, po kterou rodič ze závažných důvodů nemůže dítě vychovávat (např. zdravotní či sociální důvody)
• Doba, po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením
• Doba do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že není třeba souhlasu rodiče s osvojením (§ 68 zákona o rodině aktuálním znění)

Specifika PPPD spočívají:

• V její časové omezenosti (může trvat nejdéle 1 rok § 27a odst. 9 zákona o SPOD)
• Dítě může být do PPPD svěřeno pouze rozhodnutím soudu na návrh OSPOD a jen osobám v evidenci
• Před umístěním dítěte do PPPD neprobíhá proces zprostředkování NRP
• Osoby v evidenci pobírají odměnu i po dobu, kdy o žádné dítě nepečují. Jsou v pohotovosti a měly by být připraveny přijmout dítě
v krizové situaci bezprostředně po rozhodnutí soudu
• Přípravy na PPPD mají větší časový rozsah a to 72 hodin

Na osoby poskytující pěstounskou péči na přechodnou dobu má být pohlíženo jako na profesionály vykonávající specifickou činnost v oblasti výchovy a péče o ohrožené děti. Dětem by měli poskytnout nejen stabilní a láskyplné prostředí po dobu max. 1 roku, ale měli by jim pomoci vyrovnávat se s traumaty a připravit je na přechod do trvalé stabilní rodiny. Pěstouni tak budou spolupracovat s rodinou dítěte či budoucími náhradními rodiči, budou tak součástí odborného týmu, poskytujícího podporu dítěti a jeho rodině.

Kritéria výběru PPPD dle MPSV:

• Stabilní partnerský svazek, současný vztah – zpravidla min. 5 let společného soužití bez aktuálních konfliktů
• Samožadatelé – osoby, které v danou chvíli nehledají partnerský vztah, přijímají své postavení a jsou smířeny s tím, že nemají partnera/partnerku
• Zpravidla max. 1x rozvedení žadatelé – výjimka na základě individuálních situací, po důkladném prozkoumaní stability partnerského vztahu
• Naplňování potřeb dětí v rodině nesmí být případným přijímáním dětí na PPPD ohroženo (děti žijící v rodině by neměly mít závažnější výchovné problémy, chronické potíže či výrazná traumata)
• Děti v rodině mají být schopny pochopit smysl PPPD, zpravidla jsou toho schopny okolo 8-10 let věku. Zejména je třeba posoudit, zda děti v pěstounské péči a osvojení, které již v rodině žijí, jsou schopny porozumět a přijmout smysl PPPD
• Od příchodu posledního dítěte do rodiny (osvojení či pěstounská péče, narození vlastního dítěte) uplynula dostatečná doba (zpravidla minimálně 2-3 roky) a všechny děti v rodině mají vytvořen bezpečný a pevný vztah ke svým rodičům (pěstounům)
• Rodina má dostatečnou kapacitu věnovat se dítěti, které přijde na přechodnou dobu. Jsou-li v rodině více než 3 děti, dá se předpokládat, že kapacita rodiny je vyčerpána
• Charakter bydlení, kvalita, vybavenost a stabilita – bytové podmínky umožňují vytvoření dostatečného prostoru pro přijímané dítě a zajišťují mu přiměřené soukromí
• Jeden z pěstounů by měl být připraven nejpozději při přijímání prvního dítěte opustit svoje zaměstnání, měl by se dítěti věnovat na celý úvazek
• Socioekonomická úroveň rodiny je stabilní, výchozí aktuální situace žadatele/žadatelů o PPPD je bez vážných problémů (bez nařízené exekuce či výrazného zadlužení), které by mohly vlastní výkon PPPD znesnadnit či vážně oslabit
• Péče o děti na přechodnou dobu vyžaduje dostatečnou osobnostní zralost a životní zkušenosti a zároveň může být vyčerpávající a náročná, proto je třeba zohledňovat i věk (zpravidla by se měl pohybovat v rozmezí 28-65 let) a zdravotní stav žadatelů
• Trestní bezúhonnost obdobně jako u žadatelů o jiné formy NRP, v anamnéze vyloučeny závislosti (drogy, alkohol apod.), prostituce (z lékařských zpráv, pověst žadatelů apod.)
• Od pěstounů na přechodnou dobu se očekává spolupráce s dalšími odborníky a také výrazný vlastní podíl na sociálně-právní ochraně dětí, proto je třeba, aby tito pěstouni měli dostatečně intelektové schopnosti
• Vyloučení patologie osobnosti, psychických poruch, členství v rizikové skupině či sektě
• Zralost, pravdivé uvědomění si svých předností a nedostatků
• Trpělivost
• Motivace (v případě partnerů u obou)
• Neočekávání vděku od přijatých dětí
• Připravenost děti předat dál
• Absence nezpracovaných traumat či nedořešených ztrát z minulosti
• Schopnost uznat vlastní chybu, sebereflexe
• Schopnost dávat lásku a přijetí
• Pěstouni se mohou opřít o své přátele a příbuzné (nečeká se však, že všichni budou s jejich rozhodnutím stát se pěstouny na přechodnou dobu souhlasit)
• Dostupnost odborné péče pro pěstouny i přijaté dítě, ochota pěstouna přijmout podporu
• Dostupnost podpůrných a odborných služeb. Při posuzování všech žadatelů postupujeme individuálně a týmově konzultujeme.

Při posuzování všech žadatelů postupujeme individuálně a týmově konzultujeme.

Pěstounská péče na přechodnou dobu je upravena těmito zákony:

• zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Proces zprostředkování pěstounské péče na přechodnou dobu

• Pokud jste se rozhodli přijmout do své rodiny dítě formou pěstounské péče na přechodnou dobu, je nutné si podat žádost o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování pěstounské péče dlouhodobé na oddělení sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) úřadu obce s rozšířenou působností v místě vašeho trvalého pobytu (v případě manželů v místě trvalého pobytu alespoň jednoho z nich). Zde jsou ke stažení případné formuláře a více informací: http://www.mpsv.cz/cs/14502
• OSPOD kromě shromáždění podkladů pro zprostředkování a založení spisu, provede sociální šetření v místě pobytu žadatelů, na jehož základě sociální pracovnice vypracuje posuzující zprávu, která je postoupena příslušnému úřadu. 
• Na území Prahy má celou agendu přípravných kurzů náhradní rodinné péče na starosti Magistrát hlavního města Prahy. Pod jeho metodickým vedením a v úzké spolupráci s ním probíhají několikrát do roka v předem oznámených termínech přípravné kurzy v Rodinném centru Zdeňka Matějčka. Z přípravných kurzů je napsána posuzující zpráva.
• Nedílnou součástí procesu zprostředkování je psychologické posouzení, které je prováděno na základě žadateli vyplněné testové baterie a následné individuální konzultace s psychologem. Psycholog vypracuje posuzující zprávu.
• Magistrát hl. m. Prahy, na základě předchozích poznatků vydá správní rozhodnutí o zařazení, případně nezařazení, žadatelů do evidence vhodných stát se pěstouny na přechodnou dobu. Žadatelé mají právo na podání odvolání v případě nesouhlasu s výsledkem rozhodnutí.
• Schválení žadatelé o PPPD jsou vedeni v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Přípravné kurzy

Délka přípravy: 72 hodin
Lektoři: Přípravné kurzy vedou přední odborníci z řad psychologů, terapeutů a sociálních referentů zaměřených na problematiku náhradní rodinné péče společně se zkušenými náhradními rodiči. Dále kurzy obohacují dětští lékaři, fyzioterapeuti, psychiatři, logopedi, speciální pedagogové a další specialisté v oboru.
Obsah: Kurzy obsahují spojení teoretických poznatků se zaměřením na získávání vlastních zkušeností a prožitků. Obsah přípravných kurzů se odvíjí od konkrétních potřeb jednotlivých forem náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče dlouhodobá nebo na přechodnou dobu). Každá skupina se skládá z max. 15 členů, rozdělených podle formy náhradní rodinné péče, o kterou mají zájem.
Kde: Přípravy probíhají v areálu DC Paprsek, konkrétně v moderní novostavbě Rodinného centra Zdeňka Matějčka.

Co Vás čeká na přípravných kurzech:

  1. Úvodní blok a sociálně právní aspekty
  2. Problematika závislostí u dětí a dospělých, PPPD, pediatrie
  3. Základní potřeby dítěte, attachment, motorický vývoj dítěte, rodina s přijatým dítětem
  4. Psychologické aspekty osvojení a pěstounské péče, příběhy z praxe
  5. Kurz první pomoci a přijetí dítěte odlišného etnika
  6. Specifika pěstounské péče
  7. Odborné přednášky: sociálně právní aspekty PPPD, logopedie, speciální pedagogika
  8. Odborné přednášky: poruchy psychického vývoje, dítě s postižením, psychopatologie u dospělých, výchovné styly v rodině

Termíny a harmonogram přípravných kurzů zde.

Klub PPPD
Délka: 4 hodiny za měsíc
Lektoři: Kluby pro pěstouny na přechodnou dobu vedou dvě zkušené psycholožky, pracující v RC Zdeňka Matějčka.
Obsah: Kluby a setkání vytvářejí prostor pro pěstouny sdílet s ostatními obtíže a radosti provázející výchovu přijatých dětí, získávat podporu a pomoc při řešení náročných situací. Kluby mají komunitní podobu a účast pěstounů na těchto aktivitách se jim započítává do povinného vzdělávání. Po domluvě možnost individuálních konzultací s odborníky v Rodinném centru, a nebo v domácím prostředí.