Náhradní rodinná péče

Psychologové a odborní pracovníci poskytují přípravné kurzy, psychologická posouzení, poradenství a podporu žadatelům
o osvojení (adopci) a pěstounskou péči dlouhodobou a na přechodnou dobu a nabízejí odbornou pomoc, poradenství a podporu lidem z řad široké veřejnosti. Pro zařazení do evidence uchazečů o náhradní rodinnou péči je nezbytné absolvovat čtyři kroky:

1) Na úvodní konzultaci v příjemném prostředí Rodinného centra se seznámíte s osobou psychologa, který vás bude provázet v době procesu posuzování a objasní vám jeho průběh. V rozhovoru si ujasníte vaše představy o dítěti a motivaci k náhradnímu rodičovství.

2) Psychologické vyšetření prostřednictvím dotazníkových metod zjišťuje osobnostní charakteristiky a motivaci žadatele a je nedílnou součástí závěrečného posouzení a doporučení pro zařazení do evidence žadatelů. Testy vyplňujete hromadně.

3) Přípravné kurzy se dělí na teoretickou a interaktivní část. V teoretické části získáte informace doprovázené konkrétními příklady z oblasti sociálně právní problematiky, pediatrie, vývojové psychologie, problematiky závislostí u dětí i dospělých atd. Zážitková a interaktivní část vám umožní formou konkrétních cvičení lépe porozumět specifickému světu dětí vyrůstajících bez vlastní rodiny.

4) Závěrečné individuální konzultace se účastní všichni členové rodiny. Spolu s psychologem zhodnotí přínos kurzů a osobnostní předpoklady pro přijetí dítěte do rodiny. Výstupem je závěrečná zpráva pro MHMP, jejíž součástí je doporučení/nedoporučení žadatele do evidence uchazečů o náhradní rodinnou péči.

Postup se řídí zákonem o sociálně-právní ochraně dětí.

Odborná práce s osvojiteli a pěstouny směřuje k tomu, aby co nejlépe porozuměli projevům, pocitům a potřebám dětí, které nemohou vyrůstat ve své původní rodině, uvědomili si vlastní motivaci a získali praktické informace.

Odkazy