Úhrada za služby

 

Dětské centrum Paprsek - Středisko Prosek

Úhrada za poskytované služby v denním stacionáři DC Paprsek, Středisko Prosek

Úhrada za poskytování sociální služby je účinná od 1. února 2015

 

 

Uživatelé sociální služby denního stacionáře hradí níže uvedené částky za základní činnosti. Částky jsou uvedeny v rozsahu za hodinu péče a jsou odstupňovány dle věku.

 

Věk uživatele/uživatelky

Částka za hodinu

Do 15 let

45,- Kč

Nad 15 let

50,- Kč

 

Úhrada za den odhlášené služby

50,- Kč

Úhrada za den neodhlášené služby

200,- Kč

Pokud  uživatel překročí provozní dobu v denním stacionáři (17:00), je povinen uhradit paušální částku 300,-Kč za každou započatou hodinu, kterou stráví uživatel v zařízení po konci pracovní doby. 

Strava

Uživatel DC Paprsek není povinen se stravovat v zařízení. Pokud si bude přát odebírat pouze jídla ve vybrané části dne, bude mu to umožněno.

 

 

Dopolední svačina

Uživatelé do 15 let

15,- Kč

Uživatelé nad 15 let

15,- Kč

Oběd

35,- Kč

45,- Kč

Odpolední svačina

10,- Kč

10,-Kč

Úhrada fakultativních - volitelných činností

Fakultativní činnosti hrazené:

Při využití fakultativní činnosti se odečítá platba za hodinu pobytu uživatele v denním stacionáři.

 

Individuální fyzioterapie

70,- Kč/návštěva

Individuální speciálně pedagogická a logopedická péče

70,- Kč/návštěva

Individuální psychologická péče

70,- Kč/návštěva

Individuální terapie dle Montessoriové

70,- Kč/návštěva

Relaxačně - stimulační pokoj

70,- Kč/návštěva

Vodoléčba – vířívá vana

70,- Kč/návštěva

Fakultativní činnosti hrazené – kroužky:

Při využití fakultativní činnosti - kroužku se neodečítá platba za hodinu pobytu uživatele v denním stacionáři.

 

Výtvarná dílna (malování, keramika apod.)       70,- Kč/návštěva

Muzikoterapie                                                   70,- Kč/návštěva

Individuální kontakt se psem                             70,- Kč/návštěva

Fakultativní činnosti nehrazené:

Výtvarné hrátky

Hudební dílna

Klub Dospělák

cvičení s klíčovým pracovníkem

motomed

kulturní akce v zařízení

kulturní akce mimo zařízení

basální stimulace

skupinový kontakt se psem

vycházka

konzultace s odborným pracovníkem

psychologické vyšetření jako podklad k sestavení IPP 1x za 6 – 12 měsíců

Poskytování aktuálních odborných konzultací uživateli popř. zákonnému zástupci/opatrovníkovi a zaměstnancům stacionáře podle potřeby na základě ústní dohody s nimi

Poskytování podpůrné psychologické péče uživateli a členům rodiny uživatele, týkající se specifik jejich situace

Psychomotorická cvičení

 

Vícedenní aktivity (i víkendové) mimo zařízení DC Paprsek za doprovodu pracovníka/pracovnice DC Paprsek:                                                         250,- Kč/den

 

 

 

 

 

PhDr. Jaroslav Šturma

ředitel DC Paprsek

 

 

 

Úhrada za poskytované sociální služby je vydána v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách.

V Praze dne 7. dubna 2015

 

Stránky v opravě

WEBOVÉ STRÁNKY DC Paprsek

prochází momentálně rekonstrukcí.

Děkujeme za trpělivost.

Výsledek obrázku pro oprava