Denní stacionář

Středisko DAR poskytuje služby denního stacionáře od roku 1998, v roce 2004 bylo začleněno do DC Paprsek hl.m. Prahy. 

Posláním služby je umožnit rodinám s dětmi s postižením život co možná nejvíce podobný každé jiné rodině s malými dětmi. Z hlediska lidských a občanských práv umožnit dětem začlenění do společnosti, do obce, ve které se narodily.

Cílem služby je poskytnout včasnou podporu a odbornou pomoc rodinám s dětmi s postižením, eliminovat nebo zmírnit důsledky postižení a napomáhat tomu, aby dítě mohlo vyrůstat ve vlastní rodině.

Cílová skupina: děti se speciálními potřebami, s postižením kombinovaným, mentálním, tělesným, smyslovým, děti s autismem, (včetně dětí s břišní sondou, kyslíkovou bombou aj.) zpravidla od 3 let věku dítěte.

O přijetí dítěte rozhoduje vedoucí Střediska DAR společně se sociálním pracovníkem na podkladě rozhovoru s rodiči.

Kritéria pro přijetí dítěte:

  1. dítě nebylo pro své speciální potřeby přijato do běžné školky
  2. běžná školka není schopna dále dítěti pro jeho speciální potřeby výchovu a vzdělávání poskytovat
  3. zdravotní stav dítěte vyžaduje intenzivní pravidelnou rehabilitaci
  4. rodič dítěte nebo osoba, která o dítě pečuje, onemocní nebo se ocitne v tíživé životní situaci.

Kriteria pro odmítnutí dítěte:

  1. kapacita denního stacionáře je naplněna
  2. dítě nemá výše jmenovaná postižení ani speciální potřeby, může navštěvovat běžná zařízení pro děti
  3. dítě při žádosti o přijetí do denního stacionáře je ve věku nad 7 let.

Při poskytování služeb jsou zásadní tyto principy (dle Společnosti pro ranou péči):

Důstojnost: Respektovat individualitu dítěte a kulturní, sociální a výchovné zvláštnosti každé rodiny.

Ochrana soukromí klienta: S dokumentací a informacemi o dítěti a jeho rodině se nakládá jako s důvěrným materiálem. Informace o klientovi jsou poskytovány pouze s jeho souhlasem.

Zplnomocnění: Respektovat právo člověka na kvalifikované a objektivní informace a právo rozhodovat o sobě.

Nezávislost: Pomáhat rodičům a dítěti najít a využít vlastní zdroje a schopnosti ke zvládnutí situace, v níž se nacházejí. Poskytovat služby takovým způsobem, aby nečinily rodiče závislými.

Právo volby: Respektovat právo rodiny na spolurozhodování při tvorbě individuálního plánu. Při plánování a hodnocení programu jsou rodiče dítěte rovnoprávnými členy týmu.

Týmový přístup a komplexnost služeb: Spolupráce interdisciplinárního týmu a jeho vzájemná informovanost přináší ve svých důsledcích kvalitativní, časové a ekonomické výhody pro klienta i společnost.

Přirozenost prostředí: Převážná část péče o dítě se odehrává v přirozeném prostředí dítěte, tj. v rodině. Podporovat přirozené prostředí, ve kterém je speciálního pouze tolik, kolik je nezbytně potřeba.

Kontinuita péče: Pomáhat rodině v rámci ukončení péče zprostředkovat návaznou péči v komunitě. Podporovat sociální integraci a začlenění dítěte a jeho rodiny v rámci komunity. 

 

V Praze dne 15.11.2011                                                                   PHDr. Monika Janíková

                                                                                                          vedoucí Střediska DAR