Historie DC Paprsek

Založení Dětského centra Paprsek bylo umožněno společenskými proměnami po listopadu 1989. V sociální oblasti jsme do nového období vstupovali s dědictvím tradičního segregačního modelu, který postižené jedince a dokonce i děti vyčleňoval z přirozeného a pro vývoj nezbytného prostředí rodiny a občanské komunity.

Dětské centrum Paprsek bylo jako samostatné modelové zařízení komplexní péče o děti a mládež se závažnými a kombinovanými postiženími a o jejich rodiny v městě Praze zřízeno dne 1. 4. 1994. Úkolem DC Paprsek podle zřizovací listiny je především zabezpečovat interdisciplinární komplexní péči o děti se závažnými, zvláště kombinovanými postiženími a o jejich rodiny s respektem k zásadám moderního humánního přístupu, jak je vyjádřen v mezinárodních i našich dokumentech vyjadřujících práva osob s postižením.

Od 1. 1. 1996 byly spoluprací Magistrátu hl. m. Prahy a městské části Praha 9 k DC Paprsek jako středisko přičleněny bývalé rehabilitační jesle v Bílinské 517 na Proseku, jež by jinak zanikly. Jejich činnost se podařilo oživit, doplnit a rozšířit, takže i tam je nyní poskytována komplexní péče dětem předškolního a školního věku s postižením, mladým dospělým s postižením a jejich rodinám.

Téměř 10 let činnosti DC Paprsek plně potvrdilo potřebu zařízení, která poskytují komplexní služby, zejména formou denního pobytu, nabídkou poradenských služeb a v případě dětí útlého věku v podobě mobilní služby - odborné péče poskytované přímo v rodinách (v rámci rané péče či intervence). Zkušenost ovšem také ukazuje, že vývoj dětí se závažnými postiženími není ukončen 18. rokem věku a vyžaduje cílenou podporu a kontinuitu péče i za rámec věku mladistvých. Tak vyvstala potřeba tuto péči prohloubit a rozšířit, aby byla k dispozici i mladým dospělým. K takovému rozšíření péče v DC Paprsku se za podpory odpovědných míst Magistrátu vytvářely po dlouhou dobu podmínky. Poté co se podařilo ve spolupráci Magistrátu a MČ Praha 14 začlenit do DC Paprsku objekt ve Svépravické č. 701 v Hloubětíně, územně přímo související s hlavní budovou v Šestajovické ulici, jsou pro tento projekt vytvořeny potřebné prostorové podmínky a projekt je po letech usilování zrealizován. Nejméně 12 mladých dospělých může od dubna roku 2005 využívat nově zrekonstruované prostory.

Od 1. 1. 2004 byl z organizačních důvodů začleněn do struktury DC Paprsek stacionář Dar v Alžírské ulici v Praze 6. Středisko DAR bylo založeno v roce 1991 a jeho posláním je umožnit rodinám s dětmi s postižením život co možná nejvíce podobný každé jiné rodině s malými dětmi.

V témže roce byl Dětskému centru Paprsek svěřen do užívání objekt Institutu Eda Robertse v Milánské ulici 471 v Praze 10. V tomto středisku bylo dosud zabezpečováno chráněné bydlení pro 5 klientů a denní péče pro 15 klientů. Od jara 2005 se o víkendech rozběhla i odlehčující (respitní) péče a počítá se s jejím dalším rozvojem. V současné době dochází ke stěhování střediska do nových prostor v Parmské ulici, rovněž na Praze 10. Zahájení provozu v nových prostorách očekáváme v lednu roku 2007.