banner_setkani

Nabídka služeb

V rámci služby chráněného bydlení poskytujeme uživatelům tyto činnosti:

Základní činnosti:

 • Poskytnutí ubytování

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Poskytnutí stravy, případně pomoc při zajištění stravy

 • Vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 • Sociálně terapeutické činnosti

 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

 • Pomoc při obstarávání osobních potřeb a záležitostí

 • Pomoc při rozvíjení pracovních návyků

 • Individuální práce s pracovnicí v přímé práci s uživatelem dle Individuálního plánu podpory: např. polohování, podpora sebeobsluhy, podpora orientace v denním režimu, podpora výběru činností při volné hře, rozvoj jemné motoriky

 • Posilování vzájemného kontaktu s pracovníky i s ostatními uživateli za využití alternativních postupů komunikace

 • Pomoc při řešení a zvládání krizových situací

 • Pomoc při využívání veřejně dostupných služeb

 • Vedení ke zodpovědnosti za své chování a jednání

  Fakultativní činnosti nehrazené:

 • Bazální stimulace

 • Kontakt se psem

 • Poskytování aktuálních odborných konzultací uživateli, rodinným příslušníkům a zaměstnancům chráněného bydlení podle potřeby na základě ústní dohody s nimi. Odbornou pomoc poskytují: psycholog, fyzioterapeutka, sociální pracovnice, zdravotní sestra

 • Psychologické vyšetření jako podklad k sestavení IPP – v případě potřeby (na vyžádání)

 • Pravidelné skupinové setkávání klientů

 • Kulturní akce v zařízení i mimo ně

 • Trénink sportů SOH

  Fakultativní činnosti hrazené:

 • Individuální fyzioterapie:

  Léčebně tělesná výchova – na neurofyziologickém podkladě (Vojtova metoda)

  Léčebně tělesná výchova – kondiční cvičení

 • Individuální logopedická a speciálně pedagogická péče – dle dohody

 • Individuální psychologická péče: psychologické vyšetření na vyžádání nebo pro potřeby uživatele popř. zákonného zástupce/opatrovníka

 • Terapie dle Montessoriové:

   rozvoj smyslů

   zdokonalování jemné motoriky a grafomotoriky

   nácvik sebeobslužných činností

   nácvik jednoduchých pracovních činností

   zlepšování schopnosti soustředit se

 • Pobyt v solné jeskyni

 • Individuální canisterapie (individuální kontakt se psem)

 • Hipoterapie

 • Arteterapie

 • Keramika

 • Muzikoterapie

 • Pobyt v Bílém pokoji

 • Plavání v bazénu

 

  Pozn. Hrazené fakultativní činnosti jsou poskytovány dle platného ceníku DC Paprsek

 

 

Stránky v opravě

WEBOVÉ STRÁNKY DC Paprsek

prochází momentálně rekonstrukcí.

Děkujeme za trpělivost.

Výsledek obrázku pro oprava