Psychologie

Psychologická péče v Dětském centru Paprsek zahrnuje tyto oblasti:

Péče o děti, které docházejí do stacionáře a o jejich rodiny

Psycholog provází rodiny v jejich nelehkém úkolu pečovat a vychovávat dítě s mentálním a kombinovaným postižením. U dítěte posuzuje jeho vývojovou úroveň jak v oblasti schopností a dovedností tak v oblasti osobnostní a emoční. Ve spolupráci s rodiči i s dalšími pracovníky, kteří mají dítě v péči navrhuje způsoby, jak podporovat vývoj dítěte ve všech oblastech tak, aby postupoval na horní hranici jeho možností a zároveň byly uspokojeny jeho potřeby a cítilo se spokojené. Podporuje též rozvíjení pozitivních a vztahů v rodině a jisté citové vazby mezi členy rodiny. Poskytuje rodičům individuální konzultace, terapeutickou pomoc, psychorelaxační cvičení.

Péče o děti útlého věku v rodinách

Psycholog podporuje rodinu s dítětem s mentálním nebo kombinovaným postižením. Probíhá převážně formou návštěv v rodinách. Zahrnuje poradenské služby týkající se podpory vývoje dítěte, vzájemného vztahu mezi členy rodiny, sociální poradenství i pomoc při pořizování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Ve spolupráci s rodiči podporuje vývoj dítěte tak, aby důsledky jeho postižení byly co možná nejmenší, aby postupně vrůstalo do společnosti, byly uspokojovány jeho potřeby a prožívalo svůj život spokojeně a radostně.

Ambulantní poradenské služby

Tyto služby jsou poskytovány rodinám s dětmi s vývojovými, výchovnými, výukovými, emočními, vztahovými, aj. problémy.

Ambulantní terapeutické a mediační služby

Tyto služby jsou poskytovány rodinám v rozvodové situaci tak, aby její negativní dopad na jednotlivé členy rodiny byl co možná nejmenší.

 

Naše psycholožka: