Nabídka služeb

Základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • poskytování základního sociálního poradenství

Poskytovatel po dohodě s klientem dále poskytuje:

 • bazální stimulace
 • individuální práce s pracovnicí v přímé práci s uživatelem dle Individuálního plánu podpory: např. polohování, podpora sebeobsluhy, podpora orientace v denním režimu, podpora výběru činností při volné hře, rozvoj jemné motoriky
 • posilování vzájemného kontaktu s pracovníky i s ostatními uživateli za využití alternativních postupů komunikace.

Fakultativní (volené) činnosti:

 • Fyzioterapie – zahrnuje kondiční tělocvik, individuální fyzioterapii ( Vojtova metoda ), vířivou koupel
 • Psychologie - zahrnuje individuální psychologické vyšetření, pomoc při řešení výchovných problémů jak v DC Paprsek, tak v domácím prostředí, individuální konzultace týkající se přiměřené vývojové stimulace uživatele
 • Logopedie a speciálně-pedagogická péče - zahrnuje individuální logopedické a speciálně-pedagogické vyšetření, individuální či kolektivní logopedickou a speciálně-pedagogickou péči, konzultace s rodiči týkající se stimulace vývoje řeči
 • Terapie podle Marie Montessoriové – zahrnuje rozvoj smyslů, rozvoj praktických dovedností uživatele, zdokonalení jemné motoriky, nácvik pracovního a učebního chování, zmírnění poruch chování aj.
 • Pobyt v relaxačně stimulačním pokoji

 

 • Tvorba podrobného individuálního výchovně vzdělávacího programu
 • Hudební dílna
 • Pohybové činnosti
 • Výtvarné činnosti
 • Konzultace s odbornými pracovníky
 • Podpůrná psychologická péče
 • Psychologické vyšetření jako podklad k Individuálnímu plánu podpory
 • Psychomotorická cvičení
 • Kontakt se psem ve skupině
 • Kulturní akce v zařízení – zahrnuje např. divadlo, koncert, oslavu dne dětí, apod.
 • Kulturní akce mimo zařízení – zahrnuje např. návštěvu .ZOO, divadla, apod.