Logopedie a speciálně - pedagogická péče

Co je to logopedie?

Logopedie ( logos - řeč , paideia- výchova) je speciálně pedagogická věda, která se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním osob s poruchami sdělovacího procesu (hlasu, řeči a sluchu). Logoped diagnostikuje vady a poruchy výslovnosti, poruchy plynulosti řeči (např.koktavost), vývojové vady ( opožděný vývoj řeči, dysfazie), poruchy učení (dyslexie a další), poruchy sluchu různých příčin a rozsahu, poruchy hlasu a následky mozkových příhod či úrazů v oblasti komunikace (afazie). Podle příčin a rozsahu poruchy volí a aplikuje terapeutické postupy.. Podle potřeby spolupracuje i s dalšími odborníky (lékaři různých specializací, psycholog a další).

Jak probíhá logopedická a speciálně pedagogická terapie?

U nás v Dětském centru Paprsek se práce logopedická a speciálně-pedagogická prolíná. Speciální pedagožka-logopedka v jedné osobě pracuje s dětmi převážně individuálně (v úzké spolupráci s rodiči) i kolektivně ( základy kolektivní logopedické péče, hudebně-pohybové chvilky s logorytmikou). Na základě podrobné diagnostiky se podílí na vypracování individuálního plánu rozvoje pro každé dítě či mladého dospělého a úzce spolupracuje s pracovníky na hernách, kteří vykonávají s dětmi výchovná zaměstnání. Spolupracuje též v týmu s ostatními pracovníky odborného týmu (psycholog, fyzioterapeut, Montessori terapeut). V případě potřeby je v kontaktu s jinými odbornými pracovišti.

Logopedická a speciálně pedagogická péče zahrnuje:

  1. orofaciální stimulaci (cvičení motoriky jazyka a mluvidel, nácvik správného dýchání apod.)
  2. podporu rozvoje preverbálních aktivit dítěte
  3. rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky
  4. stimulaci řeči a rozvíjení řeči
  5. rozvoj rozumových schopností
  6. stimulaci celkového vývoje dítěte - rozvoj smyslového vnímání - zejm. zrakové a sluchové paměti, pozornosti, diferenciace apod.
  7. přípravu dítěte na jeho další optimální školní zařazení

Poskytuje i ambulantní logopedickou péči - ta zahrnuje prevenci, diagnostiku, terapii a poradenskou činnost.

Naše speciální pedagožky-logopedky:
PhDr. Jana Pešková, Ph. D
, tel.: 286 886 479, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Mgr. Lenka Marčíková, tel.: 286 886 479, 606 41 45 41, 602 123 374, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript