Hudební výchova

Hudební výchova vychází z individuálních potřeb a možností každého našeho uživatele a snažíme se poslechem, společnou hrou na hudební nástroje a zpěvem prohlubovat jejich citový život, příznivě působit na psychiku a napomáhat relaxaci. Ve Středisku Hloubětín se hudební výchovy účastní a aktivně se snaží zapojit téměř všichni naši uživatelé. Při výchově využíváme známých i méně známých rytmizovaných říkadel a písniček, které lze znázornit pohybem, hrou na Orffovy nástroje nebo hrou na tělo. Při poslechu jednotlivých nástrojů a hudby uživatelé vnímají rytmus, melodii a dynamiku. Cílem hudební výchovy není výuka hudebních znalostí a dovedností, ale podpora a rozvoj rytmického vnímání, jemné motoriky (úchop nástroje) senzomotorické koordinace a samostatné aktivity.

Jak hudební výchova pomáhá? Zařazení hudební výchovy pod terapeutickým a pedagogickým vedením do nabídky programu denního stacionáře je vhodné pro podporu celkového rozvoje. Terapeut připraví pro skupinu poslech písně, ve které se zpívá např. o zvířatech, věcech denní potřeby nebo dalších tématech jim blízkých. Díky poslechu písně lze cíleně procvičovat paměť, pozornost a myšlení. Poslech a zpěv písní pomáhá některým našim dětem a mladým dospělým s narušeným řečovým vývojem zlepšit artikulaci, rytmus řeči a dechovou kontrolu. Písničky a rytmizovaná říkadla slouží k rozšiřování slovní zásoby a posilování paměti a soustředění. Spojení melodie s rytmem usnadňuje zapamatování textu.

Ve Středisku Hloubětín terapeut pracuje se skupinou uživatelů, kteří radostně vnímají poslech hudby a snaží se aktivně zapojit při společném programu. Využíváme převážně hru na elektronické klávesy, na flétnu, na Orffovy nástroje. Někteří uživatelé si rádi volí písně, které se jim líbí, texty terapeut doprovází gesty, obrázky nebo názornými pomůckami. Někteří dokáží v písničce doplnit jednotlivá slova a vytleskat rytmus. Hudební výchova probíhá každé pondělí v dopoledních hodinách, kdy uživatelé v příjemném prostředí mohou společně strávit a sdílet vymezený čas.

thumb_06-hudebni_vychova thumb_02-hudebni_vychova thumb_03-hudebni_vychova
Zpíváme společně Hra na Orffovy nástroje Vyťukávání rytmu