Principy poskytování služby

  • podpora a pomoc celé rodině – nejen jednotlivci s kombinovaným zdravotním znevýhodněním

  • týmový přístup – tým odborných pracovníků, terapeutů a pracovníků v přímé práci s uživateli poskytuje rodinám kvalitní služby a odpovídající míru potřebné podpory

  • zplnomocňování – přístup podporující samostatnost uživatele a jeho blízkých

  • respektování práv uživatelů – uživatelům našich služeb trvale vytváříme bezpečné a podporující prostředí, řídíme se Úmluvou OSN o právech lidí s postižením

  • zajištění důstojných podmínek během pobytu – respektujeme věk uživatele, jeho právo na soukromí a intimitu, pomáháme uživatelům při hygienických úkonech a péči o důstojný zevnějšek

  • naplňování individuálních potřeb a přání uživatele - uživatele oslovujeme v souladu se zvyklostmi (respektujeme přání jeho či zákonného zástupce), do denního programu se uživatel zapojuje podle svého zájmu a momentálního naladění 

  • respektování volby a názoru – uživatel si sám z denního programu vybírá činnosti, kterých se zúčastní (hry, plavání, kondiční cvičení, canisterapie a arteterapie apod.), případně tuto volbu zprostředkuje jemu blízký pracovník (klíčový pracovník, důvěrník)

  • vnímání uživatele jako součásti celé rodiny -  reagujeme na změny podmínek a okolností, v nichž uživatel žije a na změny jeho potřeb v souvislosti s věkem, se zdravotním stavem a rodinnou situací, nabízíme služby "šité na míru" momentální objednávce uživatelů (sociální a psychologické poradenství, individuální terapie apod.)

  • dostupnost služby – snažíme se o maximální zpřístupnění zvolených služeb každému uživateli (zabezpečení dostatečného počtu doprovodných osob při aktivitách, které probíhají mimo hlavní budovu stacionáře: bazén, keramika, vířivá vana)