Nabídky služebPopis poskytování služby denní stacionář

Ke stažení v pdf: zde

Středisko DAR poskytuje služby denního stacionáře od roku 1998, v roce 2004 bylo začleněno do DC Paprsek hl.m. Prahy. 

Posláním služby je umožnit rodinám s dětmi s postižením život co možná nejvíce podobný každé jiné rodině s malými dětmi. Z hlediska lidských a občanských práv umožnit dětem začlenění do společnosti, do obce, ve které se narodily.

Cílem služby je poskytnout včasnou podporu a odbornou pomoc rodinám s dětmi s postižením, eliminovat nebo zmírnit důsledky postižení a napomáhat tomu, aby dítě mohlo vyrůstat ve vlastní rodině.

Cílová skupina: děti se speciálními potřebami, s postižením kombinovaným, mentálním, tělesným, smyslovým, děti s autismem, (včetně dětí s břišní sondou, kyslíkovou bombou aj.) zpravidla od 3 let věku dítěte.

O přijetí dítěte rozhoduje vedoucí Střediska DAR společně se sociálním pracovníkem na podkladě rozhovoru s rodiči.

Kritéria pro přijetí dítěte:

 1. dítě nebylo pro své speciální potřeby přijato do běžné školky
 2. běžná školka není schopna dále dítěti pro jeho speciální potřeby výchovu a vzdělávání poskytovat
 3. zdravotní stav dítěte vyžaduje intenzivní pravidelnou rehabilitaci
 4. rodič dítěte nebo osoba, která o dítě pečuje, onemocní nebo se ocitne v tíživé životní situaci.

Kriteria pro odmítnutí dítěte:

 1. kapacita denního stacionáře je naplněna
 2. dítě nemá výše jmenovaná postižení ani speciální potřeby, může navštěvovat běžná zařízení pro děti
 3. dítě při žádosti o přijetí do denního stacionáře je ve věku nad 7 let.

Při poskytování služeb jsou zásadní tyto principy (dle Společnosti pro ranou péči):

Důstojnost: Respektovat individualitu dítěte a kulturní, sociální a výchovné zvláštnosti každé rodiny.

Ochrana soukromí klienta: S dokumentací a informacemi o dítěti a jeho rodině se nakládá jako s důvěrným materiálem. Informace o klientovi jsou poskytovány pouze s jeho souhlasem.

Zplnomocnění: Respektovat právo člověka na kvalifikované a objektivní informace a právo rozhodovat o sobě.

Nezávislost: Pomáhat rodičům a dítěti najít a využít vlastní zdroje a schopnosti ke zvládnutí situace, v níž se nacházejí. Poskytovat služby takovým způsobem, aby nečinily rodiče závislými.

Právo volby: Respektovat právo rodiny na spolurozhodování při tvorbě individuálního plánu. Při plánování a hodnocení programu jsou rodiče dítěte rovnoprávnými členy týmu.

Týmový přístup a komplexnost služeb: Spolupráce interdisciplinárního týmu a jeho vzájemná informovanost přináší ve svých důsledcích kvalitativní, časové a ekonomické výhody pro klienta i společnost.

Přirozenost prostředí: Převážná část péče o dítě se odehrává v přirozeném prostředí dítěte, tj. v rodině. Podporovat přirozené prostředí, ve kterém je speciálního pouze tolik, kolik je nezbytně potřeba.

Kontinuita péče: Pomáhat rodině v rámci ukončení péče zprostředkovat návaznou péči v komunitě. Podporovat sociální integraci a začlenění dítěte a jeho rodiny v rámci komunity. 

Jednání se zájemcem o službu

Zájemci o službu získávají informace o nás od svých poradců rané péče, kteří je často na první návštěvu doprovázejí. Dále od dětských lékařů z Prahy 6, z našich letáčků, webových stránek www.dcpaprsek.org a často i od jiných rodičů dětí s postižením, se kterými se potkají v lázních nebo při hospitalizaci svého dítěte s postižením. Informace poskytujeme zájemcům také po telefonu, kdy jim nabídneme další informace o náplni služeb a návštěvu zařízení. 

Pověřený pracovník (vedoucí střediska, sociální pracovník, zástupkyně vedoucí) se dohodne se zájemcem na termínu setkání. Na schůzce jej seznámí s rozsahem a obsahem nabízených sociálních služeb, formou poskytování a s výší úhrady za služby. Zájemce o službu je seznámen s místem poskytování služeb, má možnost si prohlédnout pobytové místnosti, sociální zázemí, pracovny odborníků určené pro individuální práci s uživateli a zahradu.

Informace o službě jsou zájemci poskytovány pro něj přijatelným a srozumitelným způsobem. Sdělení musí být pro zájemce dostatečným podkladem pro jeho svobodné rozhodnutí, zda a v jakém rozsahu nabízené služby přijme.

V případě, že se zájemce rozhodne službu využít

 • vyplní Žádost o přijetí dítěte do denního stacionáře Střediska DAR, event. přiloží zprávu ošetřujícího lékaře ( neurologa nebo psychologa)
 • dále vyplní Evidenční list dítěte s potvrzením o zdravotním stavu dítěte a očkování od ošetřujícího lékaře.
 • je požádán a podepíše Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů
 • je seznámen s Postupem pro podávání stížností pro uživatele, který také v písemné podobě obdrží.

Vstup uživatele do služby 

Pokud mají rodiče o službu zájem a my máme volnou kapacitu, sociální pracovník sepíše s rodiči Smlouvu o poskytování služby. Po té je s ním domluveno, na které oddělení denního stacionáře bude dítě přijato na adaptační pobyt a která pracovnice / pracovník bude jeho klíčovou pracovnicí.

Během adaptace dítěte společně zjišťujeme, co zájemce od služby očekává, pomáháme mu  formulovat cíle spolupráce, které bude služba naplňovat a domlouváme konkrétní formu, průběh, podmínky a rozsah poskytovaných služeb. Tato jednání probíhají v tolika fázích, nakolik je to potřebné pro zcela jasné pochopení všech možností a způsobů poskytovaných služeb.

Popis služby

Každé dítě má svou klíčovou pracovnici na oddělení denního stacionáře, která během adaptace zjišťuje na podkladě pozorování dítěte a rozhovorů s rodiči informace o zdravotním stavu dítěte, důležité pro péči v denním pobytu, speciální potřeby dítěte, postupně s ním navazuje kontakt a individuálně se mu věnuje. Rodiče vyplňují během adaptace velmi podrobný dotazník o potřebách, aktuální medikaci, chování, způsobu komunikace a projevech dítěte, který jsme převzali od sdružení APLA. Tento dotazník je pak velkým pomocníkem při sestavování individuálního plánu služby dítěte.

Klíčová pracovnice poskytuje odbornou péči zdravotní a výchovnou, podává léky, v tým s fyzioterapeutkou, psycholožkou a speciální pedagožkou - koordinátorkou pracovnic a pracovníků v přímé práci spolupracuje na individuálním plánu podpory dítěte, který je společně s rodiči formulován v individuálním plánu průběhu služby. 

Během pobytu v denním stacionáři má dítě v souladu se svým individuálním plánem bohatý rehabilitační program – klíčová pracovnice s ním pracuje denně individuálně na stimulaci psychomotorického vývoje: Portage program, strukturovaná práce pro děti s autismem, podpora komunikace, bazální stimulace, polohování.

Děti s tělesným a kombinovaným postižením mají individuální cvičení s fyzioterapeutkou (nejčastěji reflexní lokomoční terapii dle Vojty, konceptu spirální dynamiky, cvičení na míčích, polohování), dvakrát v týdnu rehabilitaci ve vodě, jedenkrát v týdnu léčebnou jízdu na koni – hipoterapii, dle volby individuální canisterapii, práci se speciální pedagožkou na rozvoji komunikace.

Děti s autismem a děti s obtížemi v komunikaci mají vypracovaný strukturovaný program s vizuální podporou (nejprve předmětovou, potom fotografie, obrázky, postupně až  piktogramy), spec. ped. vytvářejí pro děti individuálně komunikační tabulky a rozvíjejí alternativní formy komunikace.

Děti školního věku se vzdělávají podle individuálního výchovně vzdělávacího plánu v rámci rehabilitačního programu Základní školy speciální Rooseveltova.

Pracovníci v sociálních službách pomáhají především při manipulaci s dětmi s těžkým kombinovaným postižením, pomáhají při jídle, při oblékání, asistují při rehabilitaci, doprovázejí děti při hipoterapii.

Psycholožka pracuje s rodiči, dětmi i sourozenci podle jejich potřeb, v individuální i skupinové terapii, poskytuje výchovné porady a emoční podporu.

Denní stacionář Střediska DAR je akreditovaným pracovištěm v konceptu bazální stimulace. Do Střediska DAR chodí na odbornou praxi studenti, všichni musí dodržovat povinnost mlčenlivosti a respektovat Domácí a provozní řád střediska.

Provoz denního stacionáře je zajištěn od 7:00 do 17:00 hodin na dvou odděleních /délka pobytu dítěte je individuálně určena potřebou dítěte a potřebou rodiny, neměla by přesáhnout 8 hodin/. Stanovená kapacita je 24 dětí – na každém oddělení 12 dětí.

Každé oddělení má celkem 215 m2 prostoru, z toho denní místnosti a ložnice mají celkem 100 m2, další místnosti jsou kuchyňka, koupelna, toalety, šatna, terasa, chodba.

Celý prostor je bezbariérový. 

 

V Praze dne 31.8.2012                                                                             PHDr. Monika Janíková

                                                                                                                 vedoucí Střediska DAR